Lindhult 1

   
         
   

Huvudgård: Heda
Backstuga

Sist skriven var Carl Magnus Andersson (f. 1806 4/2) och hans hustru Stina Lisa f. Nilsdotter (f. 1806 7/2) Carl dog den 7/8 1885 och hans hustru den 20/5 1881.

Huset ska enligt anteckningar i husförhörsboken vara rivet.

Lindhult nr. 1 som är det allra äldsta av de tre Lindhultfastigheterna har vi ej kunnat få fram några upplysningar om. Numera finns det bara rester av grunden kvar, och där sitter även en skylt med namnet Lindhult, ditsatt av Hembygdsföreningen i Gamleby. Torpet låg endast något 100-tal meter från Stora Lindhult i sydostlig riktning, upp emot det stora bergbrottet som Skåningarna har tagit upp. Det är ganska igenvuxet och det ligger även en del sprängsten som hindrar framkomligheten.

   
         
         
             
      Åter till torp